โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์เสริมทักษะทางด้านฮาร์ดแวร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์เสริมทักษะทางด้านฮาร์ดแวร์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการจัดการศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและคุณภาพ ในสภาพแวดล้อมของสังคมที่มีการเปลียนแปลงอย่างต่อเนื่อง การเรียนการสอนในชั้นเรียนจึงไม่เพียงพอต่อการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้มีคุณภาพ ทางสาขาวิชาจึงเห็นควรว่าต้องมีการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะทั้ง 4 ด้าน

ดังนั้นทางสาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงต้องการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักศึกษาเน้นพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการในเรื่องฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เครือข่าย จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานโดยตรง โดยโครงการนี้จะอยู่ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จะไปสอดคล้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในสังคม

วันที่อบรม

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ณห้องปฏิบิติการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาการจัดการ

ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s