โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

มุ่งไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจต้องการให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพชีวิตและด้านคุณวุฒิ นักศึกษาที่เข้ามาใหม่ทุกคนควรผ่านขั้นตอนการปฐมนิเทศ เพื่อให้มีความเข้าใจในนโยบายระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและคณะ ได้รับทราบแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง การปรับตัวในเรื่องส่วนตัว และเรื่องการเรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้หลักคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมต่อไป

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจขึ้น ให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของสังคม และหลักธรรมของศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของสังคมต่อไป

ภาพกิจกรรม

  

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s