โครงงานนักศึกษารุ่น 1 บ.5412

no ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) คณะผู้จัดทำ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ประเภทโครงงาน นำเสนอโปรแกรม นำเสนอเอกสาร
1 การ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติ เที่ยวภูหลวง จังหวัดเลย 1.544705120 นางสาวนิโลบล บริพัฒน์ บ.5412
2.544705121 นางสาวปนิดา เล็บขาว บ.5412
อาจารย์วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ Animation 2D ผ่าน
15/7/57
ผ่าน
17/7/57
2 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สื่อสัญญาณ 544705126 นางสาว พรสุดา วิชัยวงษ์ บ.5412544705132 นางสาวภัสสร เนาหนองหวาย บ.5412 อาจารย์ปฐมาวดี คำทอง CAI ผ่าน
15/7/57
ผ่าน
17/7/57
3 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 544705108 นายจิรายุ   ไชยชิน       บ.5412544705113 นายณัฐวุฒิ เชื้อไพบูลย์   บ.5412544705140 นายวรวุฒิ   ศึกสงคราม   บ.5412 อาจารย์ปฐมาวดี คำทอง CAI ผ่าน
15/7/57
รอแก้ไข
4 แผนที่สืบค้นภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสามมิติ นางสาวณัฐธิดา อาษาราช บ.5412 อาจารย์ปฐมาวดี คำทอง CAI ไม่ผ่าน รอแก้ไข
5 โปรแกรมลงทะเบียนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วยแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์บนมือถือ 54470511 – นางสาวฐิติภรณ์   เจริญพูนผล บ.541254470519 – นางสาวนิลาวัลย์ จันราช บ.5412544705157 – นายอานันท์ แสนโพธิ์ บ.5412 อาจารย์ชรินทร์ญา กล้าแข็ง Mobile application ผ่าน
7/7/57
ผ่าน
15/7/57
6 การพัฒนาระบบค้นหาตำแหน่งอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยใช้เทคโนโลยีจีพีเอสบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 1. 544705133 นางสาวภัสสร   ศรีบุรินทร์ บ.54122. 544705151 นางสาวหยาดรุ่ง   ภักมี บ.5412 อาจารย์ชวลิต ยศสุนทร Mobile application ผ่าน
15/7/57
ผ่าน
21/7/57
7 ระบบฐานข้อมูลโครงงานนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 544705122 ปรียาวรรณ ฤทธิธรรม บ.5412544705143 ศุภิสรา ไตรตรา บ.5412544705147 สุพตรา ลากุล บ.5412 อาจารย์วรกร พิมพาคุณ Web application ไม่ผ่าน รอแก้ไข
8 การพัฒนาเว็บไซต์ระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 544705109 นางสาวเจนจิรา ทอกไข บ.5412544705124 นางสาวพณารัตน์ เลพล บ.5412544705125 นายพรพรหม กลั้นสอน บ.5412 อาจารย์ชวลิต ยศสุนทร Web application ผ่านแก้ไข ผ่าน
15/7/57
9 ระบบจัดการฐานข้อมูลหนังสือราชการ   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เลย 544705118 นางสาวนิชนันท์ พิบูลย์ บ.5412544705149 นางสาวสุวิมล หลาบหนองแสง บ.5412 อาจารย์วรกร พิมพาคุณ Web application ผ่าน
17/7/57
รอแก้ไข
10 ระบบจัดการฐานข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1. รหัส 544705107   นางสาวจิราภรณ์ โสภีพันธ์ บ.54122. รหัส 544705110 นายชัชชัย อำนาจพิชิตไพรี บ.54123. รหัส 544705141 นายธนวัฒน์ บุรุษสุจริต บ.5412 อาจารย์ชรินทร์ญา กล้าแข็ง Web application ผ่าน
17/7/57
ผ่าน
17/7/57
11 ระบบการจัดการวัสดุและครุภัณฑ์ออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 544705137 ชุติกาญจน์ บานพอด บ.5412544705142 ศรัญญา หุ้มพันธ์ บ.5412 อาจารย์วรกร พิมพาคุณ Web application ผ่าน
15/7/57
ผ่าน
21/7/57
12 ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลหอพัก 544705127-นางสาวพันทิพา มะชะศรี-บ.5412544705130-นางสาวเพ็ญนภา แสงปัญญา-บ.5412544705131-นางสาวไพลิน แสงหา-บ.5412 อาจารย์ชวลิต ยศสุนทร Web application ไม่ผ่าน รอแก้ไข
13 ระบบจัดการจองที่พักออนไลน์ ระเบียงภูรีสอร์ท (โซน3) 544705144 นางสาวตรีรัตน์ ศรีพิทูลย์พาทย์
544705136 นางสาวรัตนาภรณ์ มณีธรรม
อาจารย์ชรินทร์ญา กล้าแข็ง Web application ไม่ผ่าน รอแก้ไข
14 ระบบการจัดการร้านค้า กรณีศึกษา ร้านลุงยาวเซ็นเตอร์ จ.หนองบัวลำถู 544705135 นางสาวยุพิน สีเมืองโข บ.5412544705155 นางสาวอัญญารัตน์ บุญจำเนียร บ.5412 อาจารย์วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ Windows application  ผ่านแก้ไข  รอแก้ไข
15 ระบบร้านวีรชัยวัสดุก่อสร้าง 544705105 นางสาว จารุวรรณ ศรีคุณ   บ.5412544705128 นางสาว พิลัย       บุตรท้าว บ.5412 อาจารย์วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ Windows application  ผ่านแก้ไข  ผ่าน
21/7/57
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s