โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Project in Business Computer)

ดาวน์โหลดฟอร์มต่างๆ

 1. bc01_ ฟอร์มยื่นหัวข้อโครงงาน
 2. ยื่นขอสอบหัวข้อออนไลน์ (proposal)
  1. ข้อปฏิบัติในการนำเสนอการสอบหัวข้อโครงงาน
 3.  bc02_ฟอร์มประเมินสอบหัวข้อโครงงาน_ปริ้น3ชุด
 4. bc03_ฟอร์มผลการสอบเสนอหัวข้อโครงงาน_ปริ้น1ชุด
 5. bc04_ฟอร์มขอสอบโครงงาน –> แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 6. bc05_ฟอร์มประเมินโครงงาน_ปริ้น3ชุด
 7. bc06_ฟอร์มผลการสอบโครงงาน_ปริ้น1ชุด
 8. ฟอร์มรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ บทที่ 1-3
 9. ตัวอย่างเอกสารงานวิจัย (บท1-5)(.pdf)

9. การจัดทำโปสเตอร์ผลงาน  (.pdf)

 • ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 80cm x 120 cm ด้วยโปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator
  บันทึกเป็นไฟล์ .psd 1 ไฟล์ และไฟล์ .jpg 1 ไฟล์
 • ขนาดตัวอักษรให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 0.5 cm สามารถเห็นได้ในระยะ 1 เมตร

เนื้อหาที่ต้องมี

 • โลโก้ตรามหาวิทยาลัย
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • ชื่อโครงงานวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อโครงงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
 • วัตถุประสงค์โครงงาน
 • ขอบเขตโครงงาน
 • เครื่องมือที่ใช้ในทำโครงงาน
 • ผลการดำเนินงาน (รูปภาพ พร้อมคำอธิบายสั้นๆ)
 • สรุปผล (อธิบาย)
 • กิตติกรรมประกาศ
 • ผู้จัดทำโครงงาน (รหัส ชื่อ สกุล รูปภาพ) และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

หรือดูตัวอย่างที่นี่

IMG_3872 IMG_3886

ขั้นตอนในการจัดทำโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปฏิทินการดำเนินโครงการปี 2557

ลำดับ รายละเอียด วันที่
 1 ยื่นคำร้อง ขอเสนอหัวข้อโครงงานฯ (bc01)
พร้อมเอกสารเสนอหัวข้อ
 13 ก.พ.57
 2 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงงาน 18 กพ. 57
 3 ยื่นคำร้อง ขอสอบอนุมัติหัวข้อโครงงานฯ
พร้อมเอกสารบท 1-3
ยื่นข้อเสนอโครงการเตรียมสอบอนุมัติหัวข้อ
 19 กพ.-14 มี.ค. 57
 4 สอบพิจารณาอนุมัติหัวข้อ
แบบการเขียนรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ (บท1-3)
 17 มี.ค.-28 มี.ค. 57
 5 ส่งเอกสารโครงงานฯที่ได้รับอนุมัติ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  8 เม.ย. 57
 6 นักศึกษาดำเนินการจัดทำโครงงานฯ พร้อมเข้าพบที่ปรึกษา  10 เม.ย. – 15 มิ.ย. 57
 7 ยื่นคำร้อง ขอสอบอนุมัติโครงงานฯ
พร้อมเอกสารบทที่ 1-5
 15 พ.ค. – 15 มิ.ย. 57
 8 สอบพิจารณาอนุมัติโครงงานฯ
 1 ก.ค. – 10 กค. 57
 9 ส่งเอกสารฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ พร้อมแบบความเห็นอ.ที่ปรึกษา  1 ก.ค. – 15 กค. 57
 10 ส่งโครงงานฯฉบับสมบูรณ์ ปกอ่อน พร้อม CD โปรแกรม  สิ้นสุด 20 กค. 57
 11 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่โครงงานได้รับอนุมัติ  25 กค. 57

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

 1. อาจารย์ชรินทร์ญา กล้าแข็ง
  • Web Application/Mobile Application/Software Engineering/Ecommerce Application
 2. อาจารย์ปฐมวดี คำทอง
  • Animation Program/Computer Assisted Instruction:CAI/ Windows Application/Ecommerce Application
 3. อาจารย์ชวลิต ยศสุนทร
  • Database Management System/ Operating System/Mobile Application
 4. อาจารย์วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ
  • Office Application/System Analysis&Design/Computer Assisted Instruction:CAI/
 5. อาจารย์วรกร พมพาคุณ
  • Network/ Web Application/ Google Application
 6. อาจารย์ภัทรสุดา จารุธีรพันธ์
  • Web Application/Animation Program/Computer Assisted Instruction:CAI
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s