เกี่ยวกับหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี2553

** พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

Screen Shot 2558-05-23 at 2.57.17 PM

 จบมาแล้วทำงานอะไรScreen Shot 2558-05-23 at 2.48.30 PM

 

BizcomLRU_Page_1

BizcomLRU_Page_2

จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต

3501301

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

Principle of Information Systems

3 (2 – 2 – 5)

3502101

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1

Business English 1

3 (3 – 0 – 6)

3502102

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2

Business English 2

3 (3 – 0 – 6)

3504102

กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์

Commercial and Business Laws

3 (3 – 0 – 6)

3503901

หลักการวิจัยทางธุรกิจ

Principles of Business Research

3 (2 – 2 – 5)

3504101

จริยธรรมทางธุรกิจ

Business Ethics

3 (3 – 0 – 6)

3521101

หลักการบัญชีชั้นต้น

Principles of Accounting

3 (2 – 2 – 5)

3531101

การเงินธุรกิจ

Business Finance

3 (3 – 0 – 6)

3532204

การภาษีอากร 1

Taxation 1

3 (3 – 0 – 6)

3541101

หลักการตลาด

Principles of Marketing

3 (3 – 0 – 6)

3561104

หลักการจัดการธุรกิจ

Principles of Business Management

3 (3 – 0 – 6)

3562402

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management

3 (3 – 0 – 6)

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic Management

3 (3 – 0 – 6)

3592221

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ

Economics for Business Management

3 (3 – 0 – 6)


  • กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 42 หน่วยกิต

3501302

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

Computer Programming

3 (2 – 2 – 5)

3502201

ระบบจัดการฐานข้อมูล

Database Management System

3 (2 – 2 – 5)

3502202

การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ

Web Design and Developments for Business

3 (2 – 2 – 5)

3502301

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

Data Structure and Algorithms

3 (2 – 2 – 5)

3503206

โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ

Software Package and Application for Business

3 (2 – 2 – 5)

3503207

การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Electronic Commerce Management

3 (2 – 2 – 5)

3503208

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ

Computer Application for Business Research

3 (2 – 2 – 5)

3503301

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

System Analysis and Design

3 (2 – 2 – 5)

3503302

ระบบปฏิบัติการ

Operating Systems

3 (2 – 2 – 5)

3503303

การสื่อสารข้อมูลและการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Data Communication and Networking

3 (2 – 2 – 5)

3503304

ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ

Computer and Information Security in Business

3 (3 – 0 – 6)

3504304

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการโลจิสติกส์

Technology for Logistic Management

3 (2 – 2 – 5)

3504901

โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Project in Business Computer

3 (2 – 2 – 5)

3563204

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information System

3 (3 – 0 – 6)

  • กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 9 หน่วยกิต

3501203

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเอกสารธุรกิจ

Computer for Business Documentary Management

3 (2 – 2 – 5)

3501303

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

Introduction to Computer and Information Technology

3 (2 – 2 – 5)

3502203

คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานธุรกิจ

Computer Graphic for Business

3 (2 – 2 – 5)

3502204

เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ

Multimedia Technology in Business

3 (2 – 2 – 5)

3502302

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

Computer Architecture

3 (3 – 0 – 6)

3502303

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Law

3 (3 – 0 – 6)

3503202

การจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์

Computer Application in Secretarial Management

3 (2 – 2 – 5)

3503209

การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Personality Development for Business Computing Personnel

3 (2 – 2 – 5)

3503305

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object Oriented Programming

3 (2 – 2 – 5)

3503306

การจัดการคลังข้อมูล

Data Warehouse Management

3 (3 – 0 – 6)

3503307

การบริหารโครงการระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ

Information Systems Project Management in Business

3 (3 – 0 – 6)

3504301

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

Decision Support System in Business

3 (3 – 0 – 6)

3504302

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Software Engineering

3 (2 – 2 – 5)

3504303

ปัญญาประดิษฐ์

Artificial Intelligence

3 (3 – 0 – 6)

3504902

สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Seminar in Computer Business

3 (2 – 2 – 5)

3562104

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

Business Management with Computer Application

3 (2 – 2 – 5)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s